Zamówienia publ. z art. 4 pkt 8 Pzp

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy zawiera Zapytanie ofertowe spr. nr 8/CLKP/2017/Org./Dok./Mag./Kan.

Termin składania ofert:  do dnia 28.09.2017 r. - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego