CEN/TC 419

Europejska normalizacja badań kryminalistycznych – rola Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

W odpowiedzi na potrzebę wypracowania jednolitych procedur w naukach sądowych, sygnalizowaną od paru lat przez środowiska naukowe i praktyków kryminalistyki w Europie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wystąpiło z inicjatywą wypracowania europejskich norm w obszarze badań kryminalistycznych.

W tym celu za pośrednictwem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zgłoszono do CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego) potrzebę utworzenia komitetu technicznego ds. usług kryminalistycznych. W dniu 24 maja 2012 r. po przeprowadzeniu głosowania we wszystkich zrzeszonych krajowych jednostkach normalizacyjnych, podjęto decyzję na szczeblu CEN o powołaniu nowego komitetu projektowego CEN/TC 419 Forensic Science Services, którego prowadzenie zostało powierzone organizacji inicjującej czyli Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Uczestnictwo CLKP w pracach komitetu daje realny wpływ na tempo i zakres podejmowanych prac normalizacyjnych, a przede wszystkim możliwość kształtowania europejskich standardów przy uwzględnieniu uwarunkowań i interesu polskiej Policji.
Do chwili obecnej odbyły się dwa posiedzenia plenarne CEN/TC 419 oraz jedno spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach komitetu. Podczas pierwszego posiedzenia ustalono zakres pracy komitetu oraz zmieniono jego nazwę na „Forensic Science Processes” (komitet projektowy ds. procesów kryminalistycznych), który ma odzwierciedlać całość procesu obiegu śladu/dowodu od miejsca zdarzenia, poprzez badania laboratoryjne, a kończąc na przekazaniu wyników badań kryminalistycznych do oceny w sądzie.
Do pierwszego etapu prac normalizacyjnych („Crime scene, exhibit handling and control” - miejsce zdarzenia, postępowanie ze śladami i nadzór nad nimi), który został zainicjowany w maju 2013 r. weszły między innymi takie zagadnienia, jak:
  • Określenie kompetencji personelu
  • Proces ujawniania śladów kryminalistycznych
  • Dokumentowanie miejsca zdarzenia
  • Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia
  • Opakowanie i opisywanie zabezpieczonych śladów
  • Dokumentowanie całego procesu obiegu śladu kryminalistycznego
  • Transport śladów
  • Dokumentowanie obiegu śladu.
Kolejne posiedzenia Komitetu będą poświęcone przygotowaniom wersji roboczej normy europejskiej we wspomnianym zakresie. Proces przygotowania gotowej normy i jej publikacji odbywa się w trzyletnim cyklu. Należy dodać, że równolegle będą również trwały prace nad trzema pozostałymi obszarami roboczymi, tj. opracowanie wyników przez proces badań kryminalistycznych i analizę różnego rodzaju dowodów fizycznych; ocena i interpretacja wyników badań i analiz kryminalistycznych w kontekście sprawy; sprawozdanie z wyników i opracowanie wniosków z badań i analiz kryminalistycznych, a także wymiana danych i ujednolicenie dokumentów stosowanych na potrzeby badań kryminalistycznych.