Rozstrzygnięte

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

  • przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • w trakcie postępowania - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,
  • rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły