Rozstrzygnięte

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

  • przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • w trakcie postępowania - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,
  • rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP-6A/CLKP/2016 poniżej 209.000 euro 38540000-2 Dostawa czujników pola magnetycznego niezbędnych do realizacji projektu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr. DOB-BIO6/21/8/2014 pt. „Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń” finansowanego przez NCBR. 02.12.2016 godz: 10:00 więcej »
ZP-7/CLKP/2016 powyżej 209.000 euro 33696500-0, 38437000-7, 38434500-1, 48461000-7 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu na potrzeby projektu DOB-BIO7/17/01/2015 „Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)” 10.02.2017 godz. 10:00 więcej »
ZP-1/CLKP/2017 poniżej 209.000 euro 79997000-9, 63000000-9, 63512000-1, 55100000-1, 66510000-8 Kompleksowa obsługa podróży służbowych organizowanych na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 13.03.2017 godz. 10:00 więcej »