Rozstrzygnięte

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

  • przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • w trakcie postępowania - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,
  • rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP-4/CLKP/2017 poniżej 209.000 euro 30213000-5, 30213100-6, 30231300-0, 30216110-0, 30237200-1, 31682530-4, 48000000-8 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 31.05.2017 godz. 10:00 więcej »
ZP-5/CLKP/2017 poniżej 209.000 euro 33696500-0, 33696300-8, 24322510-5, 38437000-7, 33793000-5 Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów i akcesoriów techniki kryminalistycznej do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 19.07.2017 r. godz. 10:00 więcej »