Problemy Kryminalistyki 2009

Problemy Kryminalistyki nr 263/09

 

Spis treści / Contents

 
         
 

Fałszowanie leków i inne przestępstwa farmaceutyczne
Counterfeits of medicines and other pharmaceutical crimes   
prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek
dyrektor Narodowego Instytutu Leków
dr n. farm. Katarzyna Sarna
zastępca kierownika Zakładu Chemii Farmaceutycznej Narodowego Instytutu Leków

 

 5

 
 

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) i metoda laserowego pozyskiwania mikroskrawków (LCM) w genetycznych badaniach kryminalistycznych
Fluorescent in situ hybridisation (FISH) and Laser Capture Microdissection (LCM) in forensic DNA analysis  
Wojciech Achrem
ekspert w Sekcji Biologii LK KWP w Szczecinie
Małgorzata Parafiniuk-Pacholska
specjalista w Sekcji Biologii LK KWP w Szczecinie

 

 12

 
 

Badania podpisów w kryminalistycznej ekspertyzie pismoznawczej – wybrane zagadnienia metodyczne
Examination of signatures in forensic handwriting analysis – selected methodological issues   
dr Mieczysław Goc
biegły sądowy, ekspert badań dokumentów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

 

 19

 
 

System zarządzania jakością a kryminalistyczne badania włosów
Quality Management System and forensic examination of hair  
dr Renata Włodarczyk
adiunkt Instytutu Służb Zwalczających Przestępczość Kryminalną Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
lek. med. Eugeniusz Rzeczyc
lekarz Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
dr Ireneusz Sołtyszewski
adiunkt Zakładu Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 28

 
 

Zasady procesowe i kryminalistyczne a powtarzalność okazania w praktyce
Judiciary and forensic rules and repeatability of identification parade   
dr Kazimiera Juszka
adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 34

 
 

Metodyka przesłuchania świadka koronnego i ocena wiarygodności jego zeznań – wybrane zagadnienia
Methodology of questioning a crown witness and evaluation of credibility of his/her testimony – selected issues  
dr Monika Całkiewicz
adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 40

 
 
Z PRAKTYKI
 
48-71
 
 

Wieloimpulsowa luminescencja opóźniona w daktyloskopii i technicznej analizie dokumentów 
Multiimpulse time resolved luminescence in fingerprint and questioned document examination  
Bogdan Drabarek
ekspert w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 48

 
 

Synteza metamfetaminy metodą redukcyjnego aminowania za pomocą amalgamatu glinu – przykład z nielegalnego polskiego laboratorium
Synthesis of methamphetamine by reductive amination with use of aluminium amalgamate– example from Polish clandestine laboratory
podinsp. Alicja Olek
ekspert w Wydziale Fizykochemii CLK KGP
dr Robert Bachliński
specjalista w Wydziale Fizykochemii CLK KGP

 

 54

 
 

Czytelność odwzorowań linii papilarnych wykonanych za pomocą LiveSkanera i metodą tradycyjną
Legibility of fingerprints obtained via LiveScanner and by traditional method   
mł. asp. Paweł Drozdowski
ekspert w Sekcji Daktyloskopii LK KWP w Rzeszowie

 

 

60

 
 

Możliwość komparatystyki pisma ręcznego sporządzonego alfabetem polskim z alfabetami: rosyjskim, niemieckim, angielskim
Possibility of comparing handwriting made with Polish alphabet and made with Russian, German, English alphabets        
kom. Agnieszka Sobocińska
ekspert w Pracowni Badań Dokumentów LK KSP

 

68

 
 
Z HISTORII KRYMINALISTYKI
 
72-78
 
 

Sprzęt specjalistyczny w służbie Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej
Specialist equipment in State Police in Poland between World War I and World War II     
dr Krzysztof Halicki
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 

72

 
 
RECENZJE
 
79-82
 
 

Jerzy Wojciech Wójcik: „Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne”
Jerzy Wojciech Wójcik: „Financial frauds. Criminological and forensic issues”
rec. prof. dr hab. Ewa Gruza
Katedra Kryminalistyki w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

79

 
 

Zuzanna Brożek-Mucha: „Balistyka chemiczna”  
rec. dr Józef Gurgul
emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości

 

80

 
  Informacja o konferencji  
 
  83  
  Regulamin „PTK”     86  
 

Regulamin „PK”   
 

  87