CLKP W TRIADZIE

W 2001 roku w Warszawie podczas spotkania dyrektorów policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP), Czech (Kriminalisticky Ustav Praha) i Słowacji (Kryminalisticky a Expertizny Ustav Policajneho Zboru) określono zasady trójstronnej współpracy we wszystkich dziedzinach kryminalistyki o roboczej nazwie TRIADA.

Od tej pory współpraca ta jest realizowana na podstawie corocznego planu działań opracowywanego przez kierownictwo w ramach TRIADY. Na tej podstawie biegli z Polski, Czech i Słowacji udzielają sobie wsparcia merytorycznego w przygotowywaniu i opracowywaniu skomplikowanych opinii kryminalistycznych wymagających zastosowania metod lub pracy specjalistów, którymi nie dysponuje strona zlecająca badania, zobowiązują się do wymiany informacji o stosowaniu lub opracowywaniu nowych metod i technik badawczych, organizują warsztaty robocze z udziałem biegłych, informują i wzajemnie zapraszają na organizowane specjalistyczne szkolenia i konferencje kryminalistyczne.

Dotychczasowa, trwająca ponad dekadę forma współpracy, jest oceniana bardzo wysoko, zarówno przez kierownictwo, jak i samych biegłych. Warsztaty nie tylko przyczyniają się do podwyższenia jakości wydawanych opinii i zwiększenia kwalifikacji przez poznawanie nowych metod badawczych, ale też umożliwiają wymianę doświadczeń oraz podnoszą poziom znajomości języków obcych.

Wzajemne wizyty biegłych odbywają się kilka razy w roku; specjaliści i przedstawiciele kierownictwa dodatkowo biorą udział w konferencjach i sympozjach kryminalistycznych organizowanych lokalnie.

Harmonogram spotkań biegłych kryminalistyki w ramach porozumienia TRIADA w 2014 roku

Podczas spotkania dyrektorów centralnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski, Czech i Słowacji w ramach porozumienia TRIADA, które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 roku w Pradze (Republika Czeska), ustalono harmonogram spotkań biegłych z zakresu kryminalistyki w ramach trójstronnego porozumienia w 2014 roku.

Spotkania biegłych zaplanowane na 2014 rok będą się odbywać w Polsce, Czechach i na Słowacji. Część z nich będzie finansowana ze środków przyznawanych w ramach programu Prevention of and Fight Against Crime (ISEC).

W 2014 roku biegli kryminalistyki z Polski, Czech i Słowacji spotkają się, by dyskutować oraz wymieniać doświadczenia w zakresie badań narkotyków, dokumentów, traseologii i balistyki. Trójstronna współpraca pozwoli także na omówienie najnowszych trendów i kierunków w zakresie badań daktyloskopijnych oraz badań komputerowych. Analizowane będą także kwestie związane z zarządzaniem jakością oraz wymianą informacji kryminalistycznych.

Strona Polska będzie organizatorem czterech spotkań na poziomie biegłych oraz spotkania dyrektorów centralnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski, Czech i Słowacji w ramach porozumienia TRIADA. Pozostałe spotkania odbędą się w Bratysławie i Pradze.

W Warszawie odbędą się następujące spotkania:

Spotkanie biegłych z zakresu badań narkotyków – czerwiec 2014

Spotkanie biegłych z zakresu badań dokumentów – listopad 2014

Spotkanie dyrektorów centralnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski, Czech i Słowacji – listopad 2014

Terminy innych spotkań w Polsce są na etapie uzgadniania.

W Bratysławie odbędą się:

Spotkanie biegłych z zakresu badań balistycznych – marzec 2014

Spotkanie poświęcone wymianie danych kryminalistycznych – kwiecień 2014

Spotkanie biegłych z zakresu badań traseologicznych – maj 2014

Spotkanie biegłych z zakresu badań komputerowych – październik 2014

W Pradze odbędą się:

Spotkanie poświęcone wymianie danych kryminalistycznych – wrzesień 2014

Spotkanie biegłych z zakresu badań poligraficznych – październik 2014

Terminy innych spotkań w Czechach są na etapie uzgadniania.

 

Więcej informacji tutaj