AGENCJA eu-LISA

Od 01.12.2012 roku na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 roku zarządzanie operacyjne systemem EURODAC przejęła Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).

Agencja eu-LISA, której siedziby znajdują się w Strasburgu (Francja) oraz w Sankt Johann im Pongau (Austria), odpowiada za zarządzanie operacyjne trzema systemami informacyjnymi:

  1. systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II)
  2. wizowym systemem informacyjnym (VIS)
  3. Eurodac.

W ramach agencji funkcjonują odpowiednio trzy grupy doradcze powołane do współpracy w zakresie każdego z tych systemów wspomagające zarząd i zapewniające wiedzę fachową w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych. Każde z państw członkowskich, które jest związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie określonego wielkoskalowego systemu informatycznego, a także Komisja, wyznaczają jednego członka grupy doradczej zajmującej się tym systemem. MSW za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa RP w UE dokonało zgłoszenia Małgorzaty Waleckiej, specjalisty Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na członka Grupy Doradczej EURODAC (EAG).

Więcej o agencji