CLKP w ENFSI

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest członkiem Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Institutes – ENFSI) od początku jej istnienia, tj. od 1995 roku.

ENFSI zrzesza obecnie 64 wiodące laboratoria kryminalistyczne, instytuty badawcze i inne podmioty wydające opinie sądowe z 36 krajów Europy. Sieć ma własny sekretariat, konstytucję, odrębny budżet oraz możliwość korzystania z funduszy unijnych (tzw. status Monopoly uwzględniony w perspektywie finansowej Komisji Europejskiej). ENFSI jest kierowana przez pięcioosobowy zarząd wybierany spośród dyrektorów instytutów członkowskich oraz przewodniczącego wybieranego na dwuletnią kadencję. W ramach ENFSI funkcjonuje 17 grup roboczych zrzeszających biegłych z zakresu różnych specjalności z zakresu badań kryminalistycznych oraz komitety ds. jakości i kompetencji, badań i rozwoju oraz edukacji i szkolenia.
Celem ENFSI jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju badań oraz popularyzowanie nauk sądowych w Europie i na świecie. Do najważniejszych zadań ENFSI należy propagowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz międzynarodowych standardów gwarantujących zapewnienie jak najwyższej jakości badań i kompetencji personelu wykonującego te badania, a także nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym profilu działania. W Europie i na świecie ENFSI jest postrzegana jako ciało doradcze i eksperckie w dziedzinie szeroko rozumianej kryminalistyki.
CLKP od lat korzysta z wymiany doświadczeń oraz opracowywanych wytycznych przez aktywne uczestnictwo w pracach eksperckich grup roboczych ENFSI, a także udział w badaniach biegłości, programach współpracy międzylaboratoryjnej, projektach w ramach Monopoly Programme.