Współpraca

O współpracy międzynarodowej CLKP

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji współpracuje z licznymi placówkami w kraju i za granicą. Na płaszczyźnie międzynarodowej współpraca ta jest rozwijana zarówno przez uczestnictwo w grupach roboczych European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), warsztatach roboczych organizowanych w ramach porozumienia TRIADA i eu-LISA, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez INTERPOL, Europol, jak i zaangażowanie w realizację projektów i programów europejskich (FAVI, ENFSI Monopoly). CLKP jest także zaangażowane w działalność Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. W ramach współpracy z Komitetem Projektowym CEN/PC 419 "Forensic science processes" funkcjonującym na poziomie europejskim CLKP wystąpiło z inicjatywą powołania na szczeblu krajowym Komitetu Zadaniowego ds. procesów kryminalistycznych. Komitet Zadaniowy został powołany przez Polski Komitet Normalizacyjny, a jego przewodniczącym jest ekspert Zespołu Jakości nadkom. Artur Dębski.  Instytut bierze aktywny udział we wspieraniu oraz organizacji szkoleń dla funkcjonariuszy Policji z krajów europejskich. We współpracy z EUROPOLEM i CEPOLEM CLKP organizuje międzynarodowe kursy szkoleniowe nt. ujawniania nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki. Biegli CLKP regularnie biorą udział w różnego rodzaju badaniach biegłości i badaniach laboratoryjnych, np. w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości Niemieckiego Stowarzyszenia Medycyny Sądowej (GEDNAP), ENFSI , DGKL bądź też amerykańskiego Collaborative Testing Services (CTS).
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat.