Zakład Daktyloskopii

Zespół CRD

Zespół Centralnej Registratury Daktyloskopijnej zajmuje się gromadzeniem kart daktyloskopijnych z odbitkami linii papilarnych palców rąk i dłoni osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

W ramach Centralnej Registratury Daktyloskopijnej funkcjonuje Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (z ang. Automated Fingerprint Identyfication System – AFIS) służący do gromadzenia i przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych (N.N.) zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby. W bazach danych AFIS znajdują się obrazy linii papilarnych palców z około 3 600 000 kart daktyloskopijnych oraz śladów N.N. z miejsc przestępstw (około 92 000). W AFIS zrealizować można wszystkie porównania kart daktyloskopijnych i śladów linii papilarnych.

Ponadto do zadań Zespołu Centralnej Registratury Daktyloskopijnej należy utrzymanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji ze zbiorów oraz wprowadzanie do baz AFIS danych z kart daktyloskopijnych z całego kraju, sporządzonych w celach rejestracyjnych.

Dokumenty prawne regulujące pracę w CRD:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z dnia 12 lutego 2007r. nr 43, poz. 277, z późn. zm.) art. 20 ust. 2a i 2b pkt 2.
  2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z dnia 20 lipca 2007 Nr 120 poz. 818 z późn. zm.) art. 127.
  3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2009.189.1472 z późn. zm.) art. 122.
  4. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 2005.234.1997).
  5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2001.123.1353).
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz.U. 2013 poz. 8).
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów (Dz.U. 2010.134.902).
  8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową. (Dz.U. 2001.157.1859).
  9. Decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 05.042013 r. w sprawie funkcjonowania z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz.Urz. KGP z 06.04.2013, poz. 28).
  10. Decyzja 129 Komendanta Głównego Policji z dnia 06.04.2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych o nazwie "Centralna Registratura Daktyloskopijna" (Dz.Urz. KGP z 10.04.2013, poz. 32).