Status prawny

Status prawny

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i prawnym jednostką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000372361, której formę prawną określono jako instytut badawczy.

CLKP jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2, ust. 9 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki, którego przedmiotem działania są zarówno badania naukowe, prace rozwojowe w zakresie kryminalistyki, a szczególnie techniki kryminalistycznej, wykorzystywane w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości, jak i prace eksperckie, analityczne oraz szkolenia w tym zakresie prowadzone na zasadach ustalonych przez organy: założycielski (Minister Spraw Wewnętrznych), nadzorujący i wspomagający. CLKP działa na podstawie Statutu – tekst ujednolicony z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U. MSWiA z 2010, Nr 15, poz. 75).
Nadzór nad funkcjonowaniem CLKP sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest bezpośrednim sukcesorem materialnym i prawnym Biura Komendy Głównej Policji – Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.