Kierownictwo

Kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. Adam Frankowski

Urodzony w 1966 roku. Absolwent Chemii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2010 roku ukończył Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W latach 1990–1994 pracownik naukowy Instytutu Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1994–1998 ekspert kryminalistyki z zakresu chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od stycznia 1999 roku pełnił obowiązki kierownika Laboratorium Celnego Urzędu Celnego w Białymstoku, tworząc strukturę, określając zakres badań oraz nadzorując wyposażenie powstającego działu laboratorium. W 1999 roku ponownie przyjęty do służby w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku jako ekspert kryminalistyki z zakresu badań chemicznych. Od 2004 roku zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W białostockim laboratorium współtworzył pięć nowych pracowni kryminalistycznych: badań wariograficznych, zapisów wizualnych, sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych, odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów oraz  badań płynów ustrojowych na zawartość alkoholu. Wdrożył nowy system zarządzania finansami w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który umożliwił planowanie wydatków budżetowych laboratorium i wprowadzenie nowych instrumentów finansowych jak dzierżawa oraz leasing. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor publikacji z zakresu chemii i kryminalistyki w czasopismach specjalistycznych.
 
* * *

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. Małgorzata Kwietniewska

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie oraz Stacjonarnego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (1991–1992). Do 2005 roku pełniła służbę w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji początkowo jako ekspert z zakresu badań biologicznych, następnie Kierownik Sekcji Biologii. 1 lutego 2005 roku została przeniesiona do Wydziału Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji na stanowisko eksperta w Zespole Analizy Genetycznej. Z dniem 15 września 2005 roku została mianowana na stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału, a od 17 stycznia 2006 roku pełniła obowiązki naczelnika. Z dniem 1 lipca 2006 roku została mianowana na stanowisko Naczelnika Wydziału Biologii CLK KGP, a od 1 kwietnia 2011 roku była Kierownikiem Zakładu Biologii CLKP. Jako kierownik techniczny systemu jakości ISO/IEC 17025 akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji sprawowała nadzór nad działaniami zmierzającymi do podnoszenia standardów jakości pracy w Zakładzie Biologii CLKP. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe „Audyt i kontrola w administracji publicznej” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, i została wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW. Decyzją dyrektora CLKP 5 czerwca 2013 roku powołana została na stanowisko zastępcy dyrektora CLKP.

* * *

Główna Księgowa
 
Edyta Talarek
Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W roku 2005 została wpisana na listę osób posiadających certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 3 września 2012 r. zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego CLKP. W latach 19992007 zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego. W latach 20072012 zatrudniona w Urzędzie Miasta st. Warszawy na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji, a później w Wydziale Finansów i Gospodarki Nieruchomościami. 

* * *

Naczelnik
Wydziału Organizacji
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mł. insp. Wojciech Chmielewski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Siedlcach, pełniąc ją początkowo w Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej, a następnie w Samodzielnej Sekcji dw. z PG. W 2000 roku ukończył Podyplomowe Studium Oficerskie o kierunku kryminalnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W latach 2001–2004 specjalista Inspektoratu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Od grudnia 2004 roku pełnił służbę na stanowisku eksperta Zespołu Analityczno-Organizacyjnego Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. W okresie od 15.04.2007. do 31.03.2011. był naczelnikiem Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego CLKKGP.  Od 1 kwietnia 2011 naczelnik Wydziału Organizacji CLKP.
 
* * *
 
Naczelnik
Wydziału Rozwoju Naukowego
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 
kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. Przed wstąpieniem do służby w Policji była pracownikiem naukowym w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2003 roku zatrudniona w Wydziale Biologii CLKP. Posiada uprawnienia biegłego w zakresie biologii molekularnej. Tytuł doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej uzyskała w roku 2011 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, otrzymując wyróżnienie za przedstawioną pracę. W roku 2013 skończyła studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań” oraz uzyskała certyfikat wydany przez International Project Management Association (IPMA). Aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej m.in. jako członek grupy roboczej ds. DNA ENFSI. Zaangażowana w liczne przedsięwzięcia naukowe i wdrożeniowe mające na celu rozwój kryminalistyki w zakresie badań genetycznych. Autorka publikacji naukowych i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Od 1 stycznia 2014 roku naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, a z dniem 12 grudnia 2016 roku powołana przez Komendanta Głównego Policji do pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

* * *

Kierownik
Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych

podkom. Anna Przewor

Urodzona w 1976 roku. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Służbę w policji rozpoczęła w sierpniu 2000 roku. W 2006 roku uzyskała uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu klasycznych badań dokumentów. W roku 2007 jej praca pod tytułem „Pamięć deklaratywna i proceduralna oraz ich rola w fałszowaniu podpisów” została nagrodzona w konkursie na pracę roku w dziedzinie kryminalistyki im. Tadeusza Hanauska. W kwietniu 2011 została kierownikiem Sekcji Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. W ramach pełnionych obowiązków prowadziła liczne szkolenia dla pionu dochodzeniowo-śledczego garnizonu stołecznego, a także zajmowała się kształceniem kandydatów na biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów. Z dniem 15 października 2014 roku została mianowana na stanowisko Zastępcy Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a od 1 marca 2015 roku pełni funkcję kierownika tego zakładu. Zaangażowana w liczne prace badawcze z zakresu badań pisma.

* * *

Kierownik
Zakładu Daktyloskopii
 
mł. insp. dr Krzysztof Borkowski
 
Urodzony w 1963 roku. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stacjonarnego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (1991–1992). Od 1991 roku ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP specjalizujący się w badaniu śladów traseologicznych. Współautor metodyki badawczej „Metodyka prowadzenia badań traseologicznych” i badań biegłości metodą porównań międzylaboratoryjnych dla pracowni badań śladów traseologicznych kwp/KSP. Od 2008 roku członek zespołu przy Komitecie Sterującym ENFSI MARKS WG i współautor testów międzylaboratoryjnych z zakresu badania śladów obuwia. Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał w roku 2012 w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska poświęcona kryminalistycznej identyfikacji śladów stóp uzyskała wyróżnienie jako Praca Roku w XIV Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska. Z dniem 1 sierpnia 2013 roku powołany na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Projektów Badawczych; funkcję tę pełnił do 31 grudnia 2014 roku. Uczestniczył w pracach zespołu powołanego przy Radzie Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych zajmującego się opracowaniem programów strategicznych resortu spraw wewnętrznych. Od 2013 roku prowadzi zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Autor książki oraz kilkunastu publikacji z zakresu kryminalistyki, a także doświadczony prelegent biorący udział w konferencjach międzynarodowych.

* * *

Kierownik
Zakładu Chemii

dr Anna Trynda

Urodzona w 1972 roku. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim w 2001 roku, przedkładając, wyróżnioną przez Radę Wydziału, pracę z zakresu syntezy wybranych disacharydów występujących w ścianach komórkowych bakterii. W latach 20012008 była ekspertem kryminalistyki z zakresu badań chemicznych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a od 2009 zastępcą naczelnika oraz kierownikiem ds. jakości w tym laboratorium. Zajmowała się między innymi wdrażaniem w LK KWP w Gdańsku systemu zarządzania zgodnego z normą 17025, co doprowadziło do uzyskania certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji. Współpracowała z wieloma uczelniami, w Gdańskiej Szkole Wyższej wykładała chemię, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego była członkiem Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Pracodawcami. Ma certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Jest autorką publikacji z zakresu chemii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

* * *

Kierownik
Zakładu Biologii

mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, przedkładając pracę zatytułowaną „Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Praca była finansowana przez KBN ze środków na naukę jako projekt badawczy – grant promotorski nr 2 P05A03129. Dzięki osiemnastoletniej pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji podinsp. dr n. med. Magdalena Spólnicka zdobyła doświadczenie we wszystkich kluczowych aspektach pracy Zakładu Biologii, w tym w wykonywaniu ekspertyz o wysokim stopniu skomplikowania, prowadzeniu dokumentacji analitycznej i statystycznej w zakresie wykonywanych zadań, prowadzeniu prac wdrożeniowych i adaptacyjnych. Brała również udział w procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Biologii CLK KGP. Ponadto, nadzorowała proces kształcenia kandydatów na ekspertów z zakresu genetyki sądowej. Jest współautorem wielu publikacji i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od 2014 roku była Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii CLKP, od lipca 2015 roku Głównym Specjalistą Badawczo-Technicznym Zakładu Biologii CLKP. Od 1 kwietnia 2016 pełni funkcję Kierownika Zakładu Biologii CLKP.

* * *

Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością

nadkom. Elżbieta Marciniak

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczęła w 1996 roku w Wydziale Technik Wizualnych i Komputerowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, wykonując czynności technika kryminalistyki z zakresu badań fotograficznych. Od dnia 1 czerwca 2004 roku w Zespole ds. Jakości na stanowisku eksperta, gdzie zajmowała się utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem systemu zarządzania akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i certyfikowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ukończyła szkolenie dla absolwentów szkół wyższych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Manager Innowacji w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowacje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Od 27 stycznia 2012 roku powołana na stanowisko pełnomocnika dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością.

* * *

Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki

mł. insp. mgr inż. Piotr Trojanowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych w Płocku, studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki kształcenia zawodowego na Politechnice Warszawskiej, studiów podyplomowych w zakresie powstawania i likwidacji szkód komunikacyjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W okresie od 1996 do 1998 roku zatrudniony w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Płocku. Uzyskał uprawnienia eksperta kryminalistyki z zakresu mechanoskopii oraz rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego. W latach 1998–2004 wykładowca Zakładu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W CLK KGP zatrudniony od  2004 roku jako ekspert, a od 2008 roku jako zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego. Od 1 kwietnia 2011 r. zastępca naczelnika Wydziału Organizacji CLKP. Autor kilkunastu publikacji z zakresu kryminalistyki. Współautor programów szkolenia ekspertów i techników kryminalistyki. Członek Stałego Komitetu ds. Edukacji i Szkolenia przy ENFSI. Od 15 stycznia 2012 roku był naczelnikiem Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP. Od 1 stycznia 2014 roku powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki.

* * *